PLEASE LOG IN
รีเซ็ตรหัสผ่าน ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?
ลงทะเบียน ยังไม่มีบัญชี? ไม่ต้องรอ

SOYEALINK 4G Mobile WiFi 3

specs

IMEI ไม่ถูกต้อง
การให้คะแนนของผู้ใช้:
ลักษณะ:ไม่มีเรต
คุณภาพ:ไม่มีเรต
คุณสมบัติ:ไม่มีเรต
เฉลี่ย:ไม่มีเรต
ความคิดเห็น:
บวก:ไม่มีความคิดเห็น
เชิงลบ:ไม่มีความคิดเห็น
เป็นกลาง:ไม่มีความคิดเห็น
ประเภทอุปกรณ์: โมเด็ม
GSM: ไอคอนใช่ 850 900 1800 1900
HSDPA: ไอคอนใช่ HSPA+
LTE: ไอคอนใช่
LAN: False ไอคอน
เสาอากาศในตัว: False ไอคอน
ขั้วต่อเสาอากาศ: False ไอคอน
เสียบ & เล่น: False ไอคอน
เราเตอร์ WiFi: False ไอคอน

การเชื่อมต่อ:

GPRS: True ไอคอน
EDGE: True ไอคอน
ความเร็วในการดาวน์โหลด LTE: 400 Mb/s
ความเร็วในการอัพโหลด LTE: 150 Mb/s
HSCSD: False ไอคอน
WiFi: True ไอคอน
USB: False ไอคอน
...